Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần

I. HỒ SƠ, THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN

A. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi TP.HCM:

1- Thông báo Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần (do người đại diện theo pháp luật ký).

2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp) nội dung gồm

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.

2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp.

4. Chủ toạ và thư ký.

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần
Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần

5.Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

6. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.

7.Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Các quyết định đã được thông qua. Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần

9. Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và thư ký. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Thể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận;

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần
Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần

B. Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần từ tỉnh, thành phố khác đến TP.HCM:

1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký)

2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty.

3- Danh sách cổ đông sáng lập.

4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) .

5- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp) nội dung gồm

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.

2.Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp.

4. Chủ toạ và thư ký.

5. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

6. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.

7. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Các quyết định đã được thông qua. Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần

9. Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và thư ký. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Thể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận;

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần
Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần

6- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Ghi chú: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Việc thay  đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Đồng thời tham khảo một số ngành nghề, địa điểm có quy hoạch (đã được hướng dẫn tại mục một số lưu ý chung).

II. CHI PHÍ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN tại Dịch Vụ Công Ty

– Phí dịch vụ Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần

– Lệ phí nộp nhà nước xin cấp lại giấy phép kinh doanh;

III. THỜI GIAN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN

– Soạn thảo hồ sơ và ký, đóng dấu hồ sơ thay đổi: 01 ngày

– Nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh mới: 03 ngày

====================================================

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ACB
Địa chỉ : 71/1 Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
MST : 0316642490
Người đại diện : Huỳnh Thị Ngọc Hân
Email : ketoanhuynhngochan@gmail.com
Hotline : 0903.661.875 – 0905.472.101
Điện thoại : 028.66.520.298

XEM THÊM:

– Dịch vụ thành lập công ty tnhh

– Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

– Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tư nhân

– Dịch vụ Báo cáo thuế

– Dịch vụ Kế toán

– Dịch vụ đăng ký độc quyền

– Dịch vụ đăng ký mã vạch

Liên Kết Mạng Xã Hội
Tư Vấn Online